Közérdekű információk

Alapadatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőség

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium
Székhely: 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73. sz.
Postai cím: 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73.
Telefon: 06-74/440-571
Fax: –
E-mail: gimi@tolnaigimi.hu
Honlap: www.tolnaigimi.hu

Az intézmény azonosítói

OM szám: 036385

A szervezet vezetői

Az intézmény igazgatója: Pálinkás Gábor
Telefon: 06/74-540-191
E-mail: igazgato@tolnaigimi.hu
Feladat:
Az igazgató egy személyben felel az intézmény rendeltetésszerű működéséért, gyakorolja a jogszabályok keretei közti munkáltatói jogokat, a tanulói jogviszony létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos jogosítványokat.
Az iskola igazgatója közvetlenül irányítja a nappali tagozaton folyó nevelői és oktatási munkát. A pedagógiai munka ellenőrzése az igazgató hatásköre.

Igazgatóhelyettes: Herczigné Hirling Adrienn
Telefon: 06/74-440-571
E-mail: igh@tolnaigimi.hu
Feladat:
Az igazgatóhelyettes feladata az intézményben folyó oktató-nevelő munka szervezése és rendszeres ellenőrzése. Az igazgatóhelyettes szükség szerint tájékoztatja az igazgatót a szervezeti egységéről s az abban felmerülő feladatokról.
A távollévő igazgatót általános jogkörrel – a munkáltatói jogosítványok esetében jogviszony létesítése, módosítása és megszüntetése kivételével – az igazgatóhelyettes helyettesíti.

2. Alapítványok

Az alapító: Földvári Mihály Gimnázium 7130 Tolna, Arany J. u. 9.
Jogutód 2016 augusztus 31.-ig: Sztárai Mihály Gimnázium 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73.

Jogutód 2016 szeptember 1.-től: Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73.

Az alapítvány neve: TOLNA VÁROS GIMNÁZIUMÁNAK IDEGENNYELVI ALAPÍTVÁNYA
Az alapítvány székhelye: Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73.

Az alapítvány célja:

A tolnai gimnázium diákjai idegennyelv tudásának gyarapítása, a nyelvtanulás és a nyelvoktatás hathatós támogatása. Ennek keretében az alapítvány támogatja:
– nyelvkönyvek és a nyelvtanulást segítő bel- és külföldi folyóiratok beszerzését,
– a tanterven kívüli nyelvoktatást (szakkörök, a gimnázium által saját tanulóinak szervezett nyelvtanfolyamok),
– a külföldi iskolákkal történő kapcsolattartást,
– a nyelvtanulást elősegítő külföldi tanulmányi utak és csereutak szervezését és lebonyolítását,
– nyelvtanárok továbbképzését,
– vendégtanárok meghívását,
– a nyelvtanulás terén kiemelkedő eredményeket elérő diákok jutalmazását,
– távlati célként a Nemzetközi Érettségi alapjának megteremtését.

Az alapítvány működése:

Az alapítvány nyitott, működése nyilvános. Az alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. A belföldi pénzbefizetéseket, átutalásokat az alapítvány 11746108-20016045 számú bankszámlája javára lehet teljesíteni, egyéb adományokat, felajánlásokat a kuratóriumhoz címzett bejelentéssel lehet megtenni. (Adószám: 19232661-1-17)

3. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Tolna Megyei Kormányhivatal
Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. sz.
Postai cím: 7101 Szekszárd, Pf.: 136.
Telefon: 74/501-200
Fax: 74/501-224
E-mail: hivatal@tolna.ddrkh.hu
Honlap: http://kozig.tolnamegye.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szervezet alaptevékenysége, feladata és hatásköre

Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok az alábbiak:
1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról
11/1994. /VI. 8./ MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról
1992. évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról
2000. évi C. törvény A számvitelről
249/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről
217/1998 (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről.
Az alapító okiratban meghatározott ellátandó alaptevékenység: általános középfokú oktatás

Alaptevékenysége keretében végezhető feladatai:

801214Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
802144Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
802155Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása
802241Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
802263Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
804017Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
804028Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
805113Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás
552323Iskolai intézményi közétkeztetés
552411Munkahelyi vendéglátás
751922Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
751950Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
751952Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

4. Fenntartó

Pécsi Egyházmegye
PÉCSI EGYHÁZMEGYE
7621 Pécs, Dóm tér 2.
Telefon: (72) 513-030